עורכי דין

ביטול הענקת נכס שניתן במתנה
במסגרת הליכי פשיטת רגל

במסגרת הליך פשיטת רגל, מתבצעת חקירה כלכלית של החייב, על מנת לאתר כל נכסיו ולממשם עבור פרעון חובות הנושים. לא אחת, במהלכה של החקירה מתגלה כי החייב העניק נכסים, ללא תמורה או בתמורה חלקית, לאדם אחר במטרה להימנע מכך שאלו יתווספו לנכסים המיועדים לפרעון. הענקה זו יכולה להיחשב כפסולה, להתבטל ולהביא לכך כי אותם נכסים ישמשו לתשלום לנושים. מתי? על כך נענה במאמר שלפניכם.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

מהו הליך פשיטת רגל?

אדם הנקלע לחובות כספיים אותם הוא אינו יכול לשלם, יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל. במסגרת ההליך, מקבל החייב הגנה מפני הנושים: ההליכים שננקטו נגדו עד שלב זה מוקפאים והנושים לא יהיו רשאים לפתוח נגדו בהליכים חדשים. בהליך של פש"ר מתבצעת חקירה כלכלית מקיפה שמטרתה לאתר את כל נכסיו של החייב ולממשם לצורך פרעון החובות לנושיו. על פי מצבו הכספי של החייב תיקבע לו תכנית פרעון לתקופה מסוימת ובסופה, יקבל הוא הפטר מיתרת חובותיו. הליך הפש"ר נועד לאזן בין זכותו של החייב לנהל אורח חיים תקין למרות חובותיו,  לבין זכותם הקניינית של הנושים לקבל את כספם. על מנת להגן על האינטרס של הנושים, ניתנה לנאמן המנהל את החקירה הכלכלית אודות החייב, הסמכות לבטל העברה של נכסים שביצע החייב לפני הליך פשיטת רגל ולהוסיפם למצבת הנכסים שלו אשר ישמשו לפרעון החובות לנושים.

ביטול הענקה

בהליך פשיטת רגל, יש לוודא כי כל נכסי החייב שניתן לממשם לכיסוי חובות החייב אכן ימומשו. כדי להגשים מטרה זו, במסגרת החקירה הכלכלית של החייב, מוסמך הנאמן ללכת עד עשר שנים אחורה בבדיקתו ולהורות כי נכס שהעניק החייב, ללא תמורה או בתמורה חלקית, לפני הליך פשיטת הרגל, הענקתו תתבטל והוא יתווסף לרשימת הנכסים למימוש. הרציונל העומד ביסודה של סמכות זו הוא כי הענקת נכסים על ידי החייב לפני הליך פשיטת רגל פוגעת בכושר הפרעון שלו כלפי הנושים ומפרה את זכותם הקניינית לקבל את כספם. לעניין זה יודגש כי הנאמן רשאי לבטל את ההענקה גם אם לא נעשתה מתוך כוונה של החייב להבריח נכסים, כלומר לא נדרש להוכיח את קיומו של מניע לא מוסרי למעשה.  האם הנאמן יוכל לבטל כל הענקה באשר היא? התשובה היא בשלילה, לסמכות זו יש חריגים כפי שיפורט להלן.

החריגים

סמכותו של הנאמן להורות על ביטול הענקה אינה אבסולוטית ויש לה כמה סייגים:

  1. מועד ההענקה: כאשר מדובר בחייב אשר פתח בהליך פש"ר לפני שעברו שנתיים מיום ההענקה, הנאמן רשאי לבטלה. אולם, כאשר החייב הפך לפושט רגל לאחר שעברו שנתיים ממועד ההענקה ולפני שחלפו עשר שנים, תהיה היא בטלה אלא אם יוכח כי החייב היה יכול לפרוע את כל חובותיו בעת ההיא מבלי להיזקק לנכס שהעניק.
  2. נסיבות הענקת הנכס: מלבד מועד ההענקה, מחריג החוק גם אפשרות לבטל הענקה של נכס בשל נישואין וכן הענקה שניתנה בעדה תמורה הולמת, כלומר שאין המדובר בהענקה ללא תמורה הפוגעת בכושר פירעונו של החייב.

פנייה לייעוץ משפטי

פתיחה בהליך של פשיטת רגל, חייבת להיעשות תמיד בליווי משפטי מקצועי. ראשית, על מנת לוודא כי זהו המסלול המתאים ביותר לחייב להסדרת חובותיו. שנית, על מנת לשמור על זכויות החייב לאורך ההליך וביניהן, לפעול למניעת ביטול הענקה ככל והנאמן יבקש לבצע פעולה זו. כפי שנאמר לעיל, ישנם חריגים לסמכותו של הנאמן להורות על ביטול הענקה ותפקידו של עורך הדין הוא לבסס את הטיעונים המתאימים לעניין זה על מנת להראות כי במקרה דנן אין לנאמן סמכות לבצע פעולה זו.

נקלעתם להליך חדלות פרעון בין כחייבים ובין כנושים? נקלעתם לסיטואציה בה קיים חשש להברחת נכסים?

אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ משפטי כדי לבחון את קשת האפשרויות העומדת בפניכם לשם הגנה על זכויותיכם

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com