פירוק חברה מרצון

הליך של פירוק חברה מרצון הינו הליך בו בעלי מניות בחברה בעלת כושר פירעון מעוניינים כולם בפירוק החברה. 

פירוק חברה הינו תהליך של סגירת החברה, וקיימות שלוש אפשרויות מרכזיות בהן ניתן לבצע את הפירוק של חברה באופן תקין וחוקי. 

כל אחת מהאפשרויות שונה מבחינה פרוצדורלית ומשפטית.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

פעמים רבות הליך של פירוק חברה, גם אם הוא נעשה מרצון של כלל המעורבים, הינו הליך סבוך משפטית ורגשית. במקרים רבים מדובר בחברה המורכבת ממספר רב של אנשים, אשר השקיעו בה רבות לאורך מספר שנים. לפיכך, ובכדי לעבור את ההליך באופן האופטימלי עבור כלל הצדדים, כמו גם לוודא שזכויות בעלי המניות או יתר הצדדים המעוניינים בהליך הפירוק נשמרות, חשוב מאד להסתייע בעורך דין אשר הינו בעל התמחות בתחום התאיגידם, על מנת שיוכל לוודא שההליך נעשה נכון.

מהו פירוק חברה מרצון ובאילו סיטואציות הוא מתרחש?

פירוק חברה הינו התהליך בו חברה מתפרקת, ממגוון עילות וסיבות שונות, תהליך אשר תחילתו בקבלת צו פירוק וסיומו בתום עבודתו של המפרק. תהליך זה יכול לקחת מספר שנים, ובסיומו החברה מקבלת צו חיסול. מעניין לדעת שפירוק מרצון אינו המצב הסטנדרטי. פעמים רבות הסיבה אשר מובילה לפירוק של חברה הינה חדלות פירעון – דהיינו מצב בו לחברה אין יותר אפשרות לפרוע את החובות שלה כלפי נושים שונים, וביניהם עובדים, ספקים, רשויות מס, וכדומה.

חשוב לזכור שכאשר פעילות עסקית של חברה מסתיימת, אין משמעות הדבר אוטומטית שישנו פירוק של החברה, שמסתיים קיומה המשפטי ושמופסקת פעילותה ברשם החברות. כך, גם אם הסתיימה או הופסקה הפעילות של החברה שלכם היא עדיין תהווה ישות משפטית, על כל ההשלכות של סטטוס זה. כך, רק כשיושלם התהליך של פירוק חברה שאינה פעילה כקבוע בחוק תפסיק הצטברותם של חובות האגרה השנתית שמשולמת לרשם החברות ותימנע גבייה של החובות הללו על ידי המרכז לגביית קנסות.

לאור כך ובכדי למנוע את ההשלכות השליליות שעשויות לכך שחברה עדיין רשומה ברשם החברות ועדיין מהווה ישות משפטית, יש לוודא שאתם פונים להליך של פירוק חברה מרצון, אשר נעשה מול רשם החברות, ורק תהליך אשר יגיע לתומו עם צו ואישור של רשם החברות, חברתכם תיחשב כסגורה.

בפסק הדין פקיד שומה תל-אביב נ' סיוון, ערעור אזרחי 1240/00, מצוין: "ההליך של פירוק מרצון מקנה לחברה סטטוס מיוחד, שיש לו משמעויות והשלכות בתחומים שונים, וחוזה המכר במקרה דנן, שבו הוסכם על פירוקה מרצון של החברה במועד המאוחר, נמנע במפורש מהכנסתה של החברה כבר במועד המוקדם לסטטוס של חברה בפירוק מרצון. על כן, יש לראות בעיסקת המכר עיסקה שנעשתה לפני תחילתו של הפירוק".

אילו חברות יכולות לבצע פירוק מרצון ומהן העילות לבחירה לפרק חברה מרצון?

חשוב לדעת שלא כל חברה יכולה לבצע את ההליך של פירוק חברה מרצון. החברות אשר יכולות לבצע פירוק מרצון הן חברות שמצבן הפיננסי מאפשר להן לשלם את החובות שלהן תוך שנה ממועד הפירוק, דהיינו חברות בעלות כושר פירעון.

ישנן סיבות מגוונות אשר מובילות לכך שחברה רוצה להתפרק. ראשית, ייתכן שמדובר בחברה שאינה רווחית, ושלא נותר טעם להמשיך בפעילותה. אפשרות נוספת הינה קיומם של מאבקי שליטה בחברה, אשר מקשים על ניהול תקין שלה. סיטואציה נוספת הינה מצב בו בעלי המניות של החברה הם שרוצים בפירוק, ורוצים למשוך את הכספים שהשקיעו בחברה בכדי להשקיעם בדרך אחרת. כמו כן, יתכן שהסיבה טכנית יותר – תמה תקופת הפעילות של החברה אשר מצוינת בתקנון החברה, וכלל המעורבים החליטו לא לחדש את הפעילות.

נוסף לאלה, חשוב לזכור שגם לעובדי החברה המתפרקת ישנם זכויות במסגרת ההליך. כשנכסי חברה לא מספיקים לסלק את כלל החובות שלה, ישנו מדרש בין הנושים. בתוך כך נחשבים העובדים של החברה נושים בדין קדימה

מהו ההליך בו נעשה פירוק חברה מרצון?

כיוון שהמשמעות של פירוק חברה היא רחבה, ההליך לביצועה סבוך, ודורש הבנה מעמיקה של דיני החברות. חשוב לזכור שמדובר בהליך בירוקרטי ומורכב ולכן יהיה זה נכון להסתייע בעורך דין שמקל משמעותית על התהליך.

ראשית: קבלת החלטה: 

חברה רשאית לקבל החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון בהתאם להוראות פרק זה אם הדירקטורים של החברה נתנו תצהיר כושר פירעון לפי סעיף 342כה.

להלן השלבים:

 1. שליחת תצהיר כאשר פירעון אל רשם החברות. הדירקטורים נדרשים לחתום על תצהיר זה, ולציין שהם בדקו את המצב העסקי של החברה ואשורו, והגיעו לדעה שיש לחברה האופציה לשלם את החובות שלה באופן מלא, תוך 12 חודשים לאחר תחילת הפירוק. יש לשלוח את התצהיר לרשם החברות.
 2. כינוס אסיפה כללית. החברה נדרשת לכנס אסיפה כללית ולהגיע להחלטה על פירוק מרצון, כמו גם למנות מפרק, לא יורת מ-3 חודשים מהיום בו מתקבל תצהיר כאשר הפירעון ברשם החברות.
 3. פרסום ההחלטות של האסיפה ברשומות – נדרשת לפרסם את החלטותיה נוגע לפירוק מרצון ולמינוי המפרק ברשומות, לא יותר מ-7 ימים מקבלת ההחלטות.
 4. שיגור ההחלטות של האסיפה הכללית והודעת המפרק על המינוי שלו לרשם החברות – לא יאוחר מ-21 ימים אחרי כינוס האסיפה.
 5. המפרק יפעל לחיסול של עסקי החברה – לאחר שיירשם המינוי המפרק יקדם כינוס של הנכסים וסילוק של החובות של החובה. בין היתר, לסלק החובות כלפי העובדים.
 6. בקשה לקבל פטור מתשלום אגרה – באמצעות מספר מסמכים; תצהיר אי-פעילות, אישור ממע"נ, או אישור מרואה חשבון שמונה לפי ס' 154 לחוק החברות לבצע פעולות ביקורת.
 7. יציאת דו"ח פירוק סופי – בתום פעולותיו של המפרק וחיסול החובות נדרש המפרק להפיק דו"ח פירוק סופי, בו יצוין שלחברה לא נותרו נכסים, התחייבויות וחובות, או שהסכום של כל אחד מהנכסים, ההתחייבויות והחובות מצטבר ל-0 ₪.
 8. הודעה על כינוסה של האסיפה הכללית הסופית – המפרק נדרש לשלוח הודעה עבור זימון האסיפה הכללית הסופית. יש לפרסם חודשיים לפני המועד.
 9. כינוסה של אסיפה כללית סופית – באסיפה המפרק צריך להציג הדו"ח הסופי, ולקבל אישור.
 10. שיגור מסמכי הפירוק – נדרש לשלוח לרשם החברות מגוון מסמכים, וביניהם הדו"ח הסופי, הודעה על איסור הדו"ח על ידי האסיפה, ועוד.
 11. קבלת הודעה מרשם החברות בנוגע לחיסול החברה.
לעניין האגרה: 
אגרה שנתית לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון – הוראת שעה

על אף האמור בתקנה 5, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים.

 • פירוק מרצון בהליך מזורז – מיועד עבור חברות שאין להן: נכסים, חובות, אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 • פירוק מרצון – מיועד עבור כל חברה בעלת כושר פירעון המבקשת להתפרק מרצונה, תהליך בעל שני שלבים הכולל מינוי נאמן ופרסום ברשומות.
 • פירוק על ידי בית משפט – פירוק של חברה המתנהל בבית משפט. 
 • גריעת חברת חוץ – מיועד עבור חברה זרה שרשומה בישראל ומבקשת להיגרע מהמרשם.

החשיבות של עורך דין בהליך של פירוק חברה מרצון

כאמור, פעמים רבות, גם בהתחשב בכך שהפירוק הוא מרצון, ישנו קושי רב בפירוק חברה. הן קושי פרוצדורלי והן לעיתים אף קושי רגשי.

אם יש בבעלותך חברה ואתה מעוניין לפעול לפירוקה, אנחנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר על מנת שנוכל לסייע לך בפירוקה. 

יעוץ משפטי בענייני פירוק חברות

מעוניינים לפרק חברה? אנו מזמינים אתכם לייעוץ משפטי לבחינת האפשרויות העומדות בפניכם. 

המחלקה למשפט מסחרי במשרד עו״ד מור ושות׳ היא מחלקה עתירת ניסיון, המחלקה מלווה יזמים, עסקים ותאגידים שונים מהארץ ומחו״ל, בתחומים רבים הקשורים במשפט מסחרי.

בכל התלבטות או צורך בייעוץ בעניין משפט מסחרי נשמח לקבל את פנייתכם בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-811-6181

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com