עורך דין לתביעת לשון הרע

תביעת לשון הרע - הגנה על השם הטוב

תביעת לשון הרע מהווה ניסיון להגבלה על אחת החירויות החשובות במשטר דמוקרטי, שהינה חופש הביטוי. יחד עם זאת, גם לחופש הביטוי יש גבולות. 

המחוקק וגם בתי המשפט מספקים הגנה לחופש הביטוי אך לא לחופש הביזוי. הגבול בין ביטוי לגיטימי לביטוי מבזה אינו קל לשרטוט, ונתח גדול מהדיון בתביעות לשון הרע נוגעות לשאלת ההגנה על חופש הביטוי של הנתבע מול זכותו של התובע להגנה מפני ביזוי שמו.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

"טוב שם משמן טוב" (קהלת ז', א'); 

לשון הרע מהי
1. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
(1)  להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;
חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965

התנאים להגשת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע

מהי התבטאות המהווה לשון הרע?

התנאי הבסיסי לתביעת לשון הרע הוא התבטאות אודות שעשויה לפגוע בשמו הטוב. החוק מונה מגוון סוגי התבטאויות אשר עשויות להיחשב לשון הרע או הוצאת דיבה. כך למשל, ביטוי בעל פוטנציאל לגרום להשפלה, ביזוי, פגיעה בפרנסתו של מושא הביטוי או ביטוי שיש בו אלמנט משפיל על בסיס מאפייניו המולדים או החברתיים עשוי להיחשב לשון הרע.

  • פרסום דבר שעלול להשפיל אדם.
  • פרסום דבר שעלול לבזות אדם.
  • פרסום דבר שעלול לפגוע במשלח ידו, במקצועו ו/או בעסקו של האדם.

אל התנאי הנוגע לתוכן הביטוי מתווסף התנאי הנוגע לאופן הפצת הביטוי. כאשר הביטוי הפוגעני המהווה הוצאת דיבה נעשה בפומבי אזי הוא ביטוי אסור, ודי בכך שהביטוי נקלט בחושיו של אדם אחד שאינו מושא הביטוי על מנת לעמוד בתנאי הפומביות.

ליווי על ידי עורך דין נזיקין נועד לבחון את קיומם של שני תנאים אלו טרם הגשת התביעה.

תכליתו של חוק איסור לשון הרע היא לספק מענה להתנגשות הזכויות שנוצרת מקום שנעשה פרסום הכרוך בלשון הרע. החוק מבקש להבטיח את כבוד האדם ואת זכותו לשם טוב של הנפגע מן הפרסום. בה בעת, מבקש הוא להבטיח גם את הזכויות והאינטרסים הטמונים בפרסומים שונים, וזאת בדגש על חופש הביטוי וחופש העיתונות. דומה שאין צורך להכביר מילים על חשיבותם של הזכויות והאינטרסים הניצבים משני צידי המתרס, הן מבחינת הפרט הן מבחינת הציבור והמשטר הדמוקרטי.

מהי הגנת אמת דיברתי?

חוק איסור לשון הרע, מייצר מספר מנגנוני הגנה עבור הנתבע. אחד מהם הוא הגנת אמת דיברתי.

הגנת אמת הפרסום קבועה, כאמור, בסעיף 14 לחוק, אשר מורה כך: 

"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש."  

 

על פי הגנה זו, ביטוי פוגעני המתאר קיומו של פרט עובדתי מסוים לא ישמש כבסיס לפיצוי אם הוא מבוסס על אירוע שאירע במציאות וכי קיים עניין ציבורי בחשיפתו.

רצוי להתייעץ עם עורך דין ללשון הרע או עורך דין נזיקין על מנת לבחון אם ביטוי מסוים חוסה תחת הגנה זו.

הרציונל למתן הגנה לפרסום אמיתי שיש בו ענין ציבורי טמונה בהנחה כי בעניינים בעלי משמעות ציבורית עדיף גילוי האמת, גם אם יש בכך פגיעה בפרט, אשר כלפיו מוטחים דברי ביזוי והשפלה. לא כך הוא, כאשר מדובר בפרסום אמיתי שאין בו ענין לציבור, או בפרסום שקרי, אפילו יש בו מימד של ענין לציבור.

מהי הגנת תום הלב?

הגנה נוספת היא הגנת תום הלב אשר כוללת בתוכה את ההגנה הרחבה על הבעה. כך, ככל שברור מאופן הביטוי המהווה הוצאת דיבה לכאורה, כי הוא מבטא הבעת דעה על התנהגות הנפגע ולא ציון פרט מסוים כעובדה, אזי יזכה ביטוי זה להגנה מפני התביעה להטלת פיצוי. 

 

ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע מבטאות כאמור את נקודות האיזון שקבע המחוקק בין הערכים המוגנים בגדרו. לכל אחת מן ההגנות ייחוד משלה והיא מכוונת להגן על ערכים מסוימים.

הגנת תום הלב, הקבועה בסעיף 15 לחוק, קמה לנתבע בהתקיים שני תנאים מצטברים. האחד הוא כי הנתבע עשה את הפרסום בתום לב, והשני הוא כי הפרסום נעשה באחת הנסיבות המנויות בסעיפי המשנה של סעיף 15 לחוק. החלופות שבסעיפי המשנה משקפות מגוון רחב של נסיבות (למשל מקרים שבהן היתה חובית לבצע את הפרסום, הגנה על עניינו של נאשם וכו׳)  שבהן אף אם לא הוכחו תנאי הגנת אמת הפרסום, מוצדק כי הפרסום שבוצע ייהנה מהגנה. 

רצוי להתייעץ עם עורך דין נזיקין אודות אפשרות קיומה של הגנה זו טרם הגשת תביעה.

מהן הגנות שיש לפי החוק? הגנות סטטוטוריות:

לצד ההגנות הנבחנות באופן מפורט ביחס לנתוני כל מקרה של הוצאת דיבה המובא בפני בית המשפט, מונה החוק, בסעיף 13, מגוון הגנות שהינן סטטוטוריות המהוות מעטפת הגנה על חופש הביטוי. הגנות אלו נוגעות בעיקרן לביטוי הוצאת דיבה הנאמרים על ידי בעלי תפקידים ציבוריים. לקבלת מידע מפורט אודות הגנות אלו, מומלץ לפנות לעורך דין ללשון הרע או עורך דין נזיקין.

כבודו ושמו הטוב של אדם יקרים לו - למיצער - כגופו. ומה אדם קונה זכות על גופו - שלא יפגעו בו - כן קונה הוא זכות שלא יפגעו בכבודו ובשמו הטוב. פגיעה בכבודו ובשמו הטוב של אדם מדמה עצמה לאונס או למעשה מגונה הנעשים בגופו של אדם. ההבדל בין שני סוגי הפגיעה אינו אלא זה, שאונס ומעשה מגונה פוצעים תחילה בגוף ולאחר מכן בנפש, ואילו פגיעה בכבודו ובשמו הטוב של אדם פוצעים בנפש ופציעת-הנפש יכולה אף שתביא לפציעת הגוף

מהם התנאים להגשת תביעת לשון הרע?

הבסיס בו מחויב התובע לשם הצלחת תביעתו הוא הוכחה לעצם אמיתות הביטוי באוזני אדם אחד או יותר שאינו הנפגע עצמו. כמו כן, על התובע לבחון האם הביטוי המסוים לא עשוי לחסות תחת אחת ההגנות אותן מונה החוק. יצוין כי בתביעת הוצאת דיבה באפשרות בית המשפט להטיל פיצוי של עד 50,000 ש״ח וזאת בלא הוכחת נזק, וסכום המגיע ל- 100,000 ₪ בלא הוכחת נזק אם הוכח שהפרסום נעשה בכוונה לפגוע. 

מסיבה זו רצוי להיות מלווה על ידי עורך דין המתמחה בתביעות מסוג ללשון הרע.

נטל ההוכחה של פרסום בתום לב

יצוין כי בשונה מהנטל הרגיל בתביעות אזרחיות המחייב את התובע להוכיח את נכונות תביעתו, כאשר מדובר בהגנת תום הלב, הנטל להוכחה כי הביטוי חוסה תחת ההגנה מוטל על הנתבע. לצד זאת ראוי לציין כי באפשרות התובע להציג ראיות סותרות כנגד טענת תום הלב של הנתבע. ליווי על ידי עורך דין ללשון הרע או עורך דין נזיקין הם המפתח להתמודדות עם טענות הגנה מעין אלו.

תביעת לשון הרע מול קובלנה פלילית בגין לשון הרע

פרסום המהווה לשון הרע עשוי להוות בסיס להגשת קובלנה פלילית שבסופה עשוי הפוגע לעמוד בפני אפשרות של עונש של עד שנת מאסר אחת. עם זאת, בשונה מהעוולה האזרחית של לשון הרע, על מנת שאדם יורשע בדין במסגרת קובלנה פלילית, על הנפגע להוכיח כי הפוגע פרסם את הביטוי הפוגעני מתוך כוונה לפגוע, וזאת באוזניהם של 2 אנשים לפחות, לא כולל הנפגע עצמו.

תחום הקובלנות הפליליות הינו תחום בו מעורב סדר הדין הפלילי והוא דורש מיומנות והיכרות מעמיקה עם החובות השונות המוטלות על נפגע הבוחר למצות את הדין עם הפוגע במסלול הפלילי. מסיבה זו, רצוי להגיע להחלטה על הגשת קובלנה פלילית רק בליווי של עורך דין ללשון הרע או עורך דין נזיקין אשר עוסק בתחום זה באופן ספציפי.

המפתח לניהול נכון של תביעת לשון הרע – עורך דין ללשון הרע

תביעת לשון הרע מצריכה היכרות מעמיקה של הדין והפסיקה והיא נדרשת לחזות מבעוד מועד את אפשרות העלאת טיעוני ההגנה הניתנים מכוח החוק לנתבעים. מור ושות', חברת עורכי דין מספקת שירותי עריכת דין מקצועיים ומבוססי ניסיון בתחום תביעות לשון הרע.

"מי-האיש החפץ חיים אֹהב ימים לראות טוב – נצֹר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה",

פגעו בשמך הטוב?  

הוגשה נגדך תביעה בגין לשון הרע? 

אנחנו מזמינים אותך לייעוץ משפטי לבחינת האפשרויות העומדות בפניך.

במשרד עורכי הדין מור ושות', מחלקת נזיקין שלנו מציעה טיפול מקצועי ואישי במגוון נושאים  הקשורים בדיני נזיקין: רשלנות רפאית, תביעות נזקי גוף, תאונות דרכים, תאונות עבודה, ביטוח לאומי, נזקי רכוש ותביעות לשון הרע פגיעה בשם הטוב.

אנו מסייעים ללקוחותינו לממש את הזכויות שלהם, הטיפול המשפטי מתחיל בבניית אסטרטגיה משפטית נכונה ומקיפה במטרה להשיג את הפיצויים המגיעים להם.

עם ניסיון רב שנים עם מערכת המשפט, ידע משפטי וטיפול מקצועי במאות לקוחות, אנו פה כדי לסייע לכם בכל התהליך.

צרו איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או וואטסאפ 050-8116181 לתיאום פגישת ייעוץ משפטי.

אנו בחברת עורכי דין מור ושות' כאן בשבילכם.

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com