שותפיות עסקיות

שותפות רשומה - שותפות לא רשומה

שותפות היא צורת התאגדות בין חברות או אנשים יחידים, המנהלים עסק משותף למטרת רווח. פקודת השותפויות קובעת כי יש לרשום כל שותפות אצל רשם השותפויות תוך 30 יום מיום היווסדה. אולם, הלכה למעשה, רבות מן השותפויות אינן רשומות. האם מעמדן שונה מזה של השותפויות הרשומות? בכך יעסוק המאמר שלפניכם.

Picture of מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

מהי שותפות?

בישראל ישנן מספר צורות שונות של התאגדות, ביניהן השותפות. לצד ההנאה מרווחיה, בשונה מחברה, השותפים חבים באופן אישי ובלתי מוגבל בחובות השותפות, ביחד ולחוד. כלומר, ניתן לתבוע כל אחד מהם בגין חובותיה. זאת למעט מצב שבו מדובר בשותפות מוגבלת, אז ישנו שותף אחד שאחריותו מצומצמת עד לגובה השקעתו בשותפות. עם ההחלטה ליצור שותפות, חשוב לערוך הסכם שותפות, אשר נועד לעגן את הזכויות והחובות של כל שותף, להגדיר את שיטת העבודה, חלוקת הרווחים וכיו"ב. חשוב  מאוד לערוך את ההסכם טרם תחילת הפעילות העסקית, על מנת לוודא כי ישנו בסיס איתן לשיתוף פעולה פורה ולמנוע מחלוקות וחיכוכים בין השותפים.

"שותָפות" – חבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות;

"שותף" – כל מי שהתקשר עם זולתו בקשרי שותפות;

"שותף מוגבל" – מי שהכניס לשותפות בשעת ההתקשרות הון, בכסף או בנכס שהוערך בסכום מפורש, על מנת שלא יהא אחראי לחיוביה של השותפות למעלה מן הסכום שהכניס כאמור;

"שותף כללי" – שותף שאינו שותף מוגבל;

פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975
 

חובת הרישום

פקודת השותפויות קובעת חובת רישום לשותפות ועל פיה תוך חודש מיום היווסדה, על השותפים להגיש בקשה לרישום לרשם השותפויות. אי רשומה של השותפות, יכול להביא להטלת קנס על כל אחד מן השותפים. למרות זאת, ישנן שותפויות רבות שאינן רשומות, לרוב בשל הרצון לחסוך בעלויות ובבירוקרטיה שבדבר וכן בשל הידיעה כי הלכה למעשה, אין אכיפה של אי הרישום ועל כן השותפים אינם חשופים בפועל לקנס כספי. אולם לסוגיית הרישום יש עוד היבט שחשוב להכיר. פקודת השותפויות קובעת כי כי שותפות רשומה מהווה אישיות משפטית נפרדת. ומכאן, עולה השאלה האם פירוש הדבר הוא כי שותפות לא רשומה אינה כזו?

מעמדה של שותפות לא רשומה

סעיף 66 לפקודת השותפויות קובע כי לשותפות רשומה יש אישיות משפטית נפרדת ועל כן יכולה היא לתבוע ולהיתבע. בשל לשון החוק אשר מזכיר את המילה "רשומה"  ניתן על פניו להסיק כי במקרה שבו השותפות לא נרשמה, היא לא תיחשב לאישיות משפטית נפרדת. אולם, סעיף זה קובע במקביל גם קביעה סותרת כי אי רישומה של שותפות לא יהווה שיקול אם השותפות קיימת או לא. כלומר, על פי חלק זה של הסעיף, ניתן להסיק כי הרישום לכשעצמו אינו מעלה ואינו מוריד ממעמדה המשפטי של השותפות. אם כן המחוקק אינו נותן למעשה מענה לשאלה חשובה זו וכאשר החוק איננו ברור, זהו תפקידה של הפסיקה לפרשו ולקבוע את ההלכה בעניין. אולם, הפסיקה לא הכריעה בשאלה זו עד כה ואין אפוא קביעה חד משמעית בדבר מעמדה של השותפות הלא רשומה.

אישיות משפטית נפרדת

כאמור מעלה, שאלת מעמדה של השותפות הלא רשומה כאישיות משפטית נפרדת, לא הוכרעה. מהו הטיעון בעד ההכרה בה ככזו? ישנה דעה הגורסת כי רישומה של השותפות הוא למעשה דקלרטיבי בלבד, טכני במהותו ולכן גם ללא הרישום צריכה להיות לשותפות אישיות משפטית נפרדת. על פי טיעון זה, מה שיוצק למעשה תוכן אל השותפות הוא הסכם השותפות, המעגן את פעילותה ואת היחסים בין השותפים ולא השאלה האם היא רשומה או אם לאו אצל רשם השותפויות. האם העמימות בשאלה זו משפיעה גם על היבט המיסוי? התשובה היא בשלילה. על פי החוק בישראל, שותפות אינה נישום נפרד לצרכי מס בשונה מחברה בע"מ. על כן, הכנסותיה של השותפות הן הכנסות השותפים והם יישאו בהוצאות המס, כל אחד על פי חלקו בשותפות. זאת בין אם מדובר על שותפות רשומה ובין אם על שותפות לא רשומה, לעניין זה אין כל הבדל בין השתיים.

יעוץ משפטי למנהלים ודירקטורים

אנו מזמינים אותך לייעוץ משפטי בעניינים הקשורים בשותפות, הקמת שותפות וביתר העניינים המשפטיים הקשורים בשותפות עסקית וניהולה. 

המחלקה למשפט מסחרי במשרד עו״ד מור ושות׳ היא מחלקה עתירת ניסיון, המחלקה מלווה יזמים, עסקים ותאגידים שונים מהארץ ומחו״ל, בתחומים רבים הקשורים במשפט מסחרי.

בכל התלבטות או צורך בייעוץ בעניין משפט מסחרי נשמח לקבל את פנייתכם בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-441-1343

דוגמה לשאלות שאנחנו נשאלים במסגרת פגישות ייעוץ בענייני שותפות עסקית:

איך מפרקים שותפות עסקית?

איך עושים הסכם שותפות?

מה זה שותפות מוגבלת?

איזה מסמכים צריך לפתיחת שותפות רשומה?

איך נכון לבנות שותפות בעסקת נדל"ן?

איך הופכים שותפות לחברה בע"מ?

איך מבטלים הסכם שותפות?

איך מגישים בקשה לפירוק שותפות?

איך מוצג דוח כספי של שותפות?

איך רושמים שותפות במס הכנסה?

האם בדוח של שותפות צריך להציג רווח והפסד ותזרים מזומנים?

האם ברישום שותפות חייבים כולם להירשם כעוסק?

האם חובה לרשום שותפות?

האם ניתן לתבוע שותפות לא רשומה?

האם עוסק פטור יכול לפתוח גם שותפות?

האם שותפות היא אישיות משפטית?

האם שותפות חייבת ברישום?

האם שותפות יכולה לתבוע?

מה חשוב בהסכם שותפות?

מה קורה אם מתנגדים לפירוק שותפות במקרקעין?

מי חייב לשאת בהוצאות פירוק שותפות?

מתי בית משפט לא יאשר פירוק שותפות?

כמה עולה לערוך הסכם שותפות?

קבעו פגישת יעוץ