עורכי דין

מינוי אפוטרופוס

נקודת המוצא המשפטית ביחס לאדם באשר הוא אדם, הוא כי החירות נתונה בידיו לקבל החלטות המשפיעות על נכסיו, זכויותיו וקשריו. לצד הנחת יסוד זו, קיימת הנחת יסוד נוספת לפיה החלטות מסוג אלו, נדרשות להיעשות מתוך צלילות והבנה עמוקה של המשמעויות הנובעות מהן. עבור מקרים בהם קיים ספק באשר למידת הצלילות וההבנה כאמור, נוצר מוסד האפוטרופסות.

אפוטרופסות הוא מוסד שבו אדם או תאגיד ממונה כמקבל ההחלטות על אדם אחר, וכמי ש"נכנס לנעליו". המוסד נועד לתת מענה למצבים שבהם אנשים הוגדרו על ידי בית משפט כמי שאינם מסוגלים לדאוג לעניינם.

מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור
מאת עו״ד ונוטריון יגאל מור

דיוק בייעוץ המשפטי. מצויינות בליווי המשפטי.

ס' 12 האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities

"מדינות שהן צדדים (לאמנה) יכירו בכך שאנשים בעלי מוגבלויות הינם בעלי כשרות משפטית שווה לזו של אחרים, בכל היבטי החיים"

מוסד האפוטרופסות בחוק

המקור החוקי למוסד האפוטרופסות בישראל הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. החוק מתווה את ערכי היסוד לפיהם כל אדם בישראל כשר לזכויות ולחובות לכל ימי חייו. 

למידע נוסף, ניתן לפנות אלינו –  עורך דין משפחה או עורך דין אפוטרופסות. 

מהם העקרונות למינוי אפוטרופוס וניהול אפורופסות?

הפסיקה מציבה מספר מבחנים חשובים: 

א. עיקרון הצורך – אין למנות אפוטרופוס לאדם, אלא אם יש צורך אמיתי בכך לשם שמירת טובתו וזכויותיו.

ב. עקרון האמצעי המגביל פחות – אין לנקוט אמצעי המגביל את זכויותיו של אדם ואת חירותו, כאשר ניתן להגיע למטרה שלשמה ננקט בדרך פחות מגבילה (למשל  – תומך בקבלת החלטות, ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס).

ג. עקרון ההחלטה העצמאית (determination self (– יש לאפשר לאדם, כל עוד הוא מסוגל לכך, להחליט לבדו בנוגע לגופו, לרכושו ולחייו.

ד. עקרון טובת החסוי – חובת האפוטרופוס, בית משפט וכל גורם המחליט בענייני חסוי לפעול לטובתו ושמירת זכויותיו.

ה.  עקרון ההשתתפות – על האפוטרופוס או כל גורם המסייע לחסוי לתת לחסוי מידע, לשתפו ולהיוועץ עמו בכל הנוגע לענייניו, ככל שהוא מסוגל וכל עוד הוא מסוגל להבין בדבר, ובהתאם לכך לתת משקל ראוי לרצונו.

ו. עקרון שמירת האוטונומיה של החסוי ומעורבותו בחיי החברה – על האפוטרופוס לפעול ככל האפשר בדרך שתאפשר לאדם לשמור על עצמאותו ועל האוטונומיה שלו וכן להיות מעורב בחיים החברתיים ולשמור על תרבותו ועל דתו. 

אפוטרופסות ומעמד קטינים

אחד המצבים בהם דן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוא במעמדם של קטינים. סטטוס זה הוא זמני ומשתנה מיום ליום, עד אשר אדם מגיע לגיל בגרות, דהיינו גיל 18 ואז הוא אינו נחשב קטין עוד, על כל המשתמע מכך בהיבט של חובות וזכויות. 

על פי החוק, על מנת שפעולה משפטית של קטין תהיה תקפה, נדרשת הסכמה של נציגו, כלומר – האפוטרופוס החוקי שלו. מהוראה זו ניתן ללמוד כי כל קטין זקוק לאפוטרופוס על מנת לבצע פעולות משפטיות, ובדך כלל ולרוב הכוונה להוריו כאפוטרופסים טבעיים של הקטין. ניתן לקבל מידע נוסף בתחום ה על ידי התייעצות עם עורך דין אפוטרופסות. 

הורים כאפוטרופוסים טבעיים

החוק מציין את הוריו של קטין כאפוטרופוסים הטבעיים שלו. מעמד זה של הורי קטין, מחייב אותם לדאוג לצרכים של הקטין, לספק לו מסגרת חינוכית, להכשירו לעבודה ולשמור על נכסיו. לצד החובה המוטלת על ההורים, מטיל החוק את החובה על הקטין לציית להוריו בתחומים הנוגעים לאפוטרופסות שלהם ביחס אליו. 

מוסד האפוטרופסות בחוק

חובת האפוטרופסות של הורים ביחס לילדיהם הקטינים חלה עליהם גם במקרה של חיים בנפרד, אולם באפשרותם לעצב את אופן חלוקת הדאגה לקטין ומתן המענה לצרכיו ביניהם, כאשר התוקף הניתן לחלוקה מעין זו טעון אישור מטעם בית המשפט. במקרה של היעדר הסכמה, נתונה בידי בית המשפט הסמכות לקבוע הסדר שמבוסס על תפיסתו את טובת הקטין שעניינו נדון בפניו. 

שלילת אפוטרופסות מהורה

במקרים מסוימים, מכיר החוק בכך שהנחת המוצא לפיה הורה הוא האפוטרופוס הטבעי עבור ילדיו עשויה דווקא להוביל לפגיעה בטובת הילד. כך למשל במקרים בהם מורשע הורה בעבירה חמורה שבוצעה כלפי ילדו או כלפי ההורה האחר. 

במקרים מעין אלו, קובע החוק כי יישלל מעמד של אפוטרופוס להורה הפוגע, וזאת אף מהשלב של הגשת כתב אישום כנגדו. במקרים שכאלה אף נעשה שימוש בחוק הנוער (טיפול והשגחה) אשר נועד להגן על שלומם של קטינים (מי שטרם מלאו להם 18 שנים) המוגדרים על-פי החוק כ”נזקקים”. 

על מנת לדאוג כי הליך זה ימומש כראוי, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין משפחה המנוסה בתחום זה, או עם עורך דין אפוטרופסות. 

אפוטרופוס חלופי לקטין

במקרים שבהם הקטין הוא יתום או שהוריו אינם כשרים בעצמם לביצוע פעולות משפטיות, נדרש קיומו של אפוטרופוס חלופי על מנת שהקטין יוכל לבצע פעולות משפטיות. החשיבות של אפוטרופוס לקטין נובעת בין היתר מהוראות החוק המאפשרות לבטל פעולת משפטיות שנעשו על ידי קטין בלא ידיעה של אפוטרופוס בגיר. 

במסגרת הליך זה, ניתן להגיש התנגדות למינוי אפוטרופוס מצד מי שסבור שהאפוטרופוס המיועד לא ייטיב עם הקטין. הליך של התנגדות למינוי אפוטרופוס יכול להיעשות גם על ידי מי שרואה עצמו כראוי יותר לשמש אפוטרופוס. בהליכים מעין אלו, רצוי להתייעץ עם עורך דין אפוטרופסות או עורך דין משפחה. 

אפוטרופסות לפסול דין

לצד הקטינות שהינה מצב טבעי המגיע לסיומו עם מעברו של הקטין לגיל הבגירות, קיימים מצבים של היעדר מתן האפשרות לקבלת החלטות משפטיות באופן עצמאי מסיבות שמקורן בליקוי נפשי או שכלי. כך למשל, יידרש מינוי אפוטרופוס להורה שסובל מדמנציה, או מינוי אפוטרופוס להורה שמחמת מחלה אינו מסוגל לתקשר עם סביבתו. 

במקרים המתאימים יש לשקול אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס לאדם עם צרכים מיוחדים / מוגבלות – באמצעות תומך בקבלת החלטות או נאמנות לצרכים מיוחדים. 

משרדנו מתמחה בעריכת נאמנות לצרכים מיוחדים (לרבות במסגרת צוואה עם נאמנות לצרכים מיוחדים) ארש יש בהן להגן על הנזקק ועל רכושו. 

אלטרנטיבה לאפוטרופסות - ייפוי כוח מתמשך

סוג נוסף של מנגנון קבלת החלטות עבור אדם שיכולתו לקבלן בצורה מושכלת נפגמה, הוא מנגנון של ייפוי כוח מתמשך. אחד המקרים השכיחים של הפיכת אדם לבלתי כשיר לקבלת החלטות באופן המצריך מינוי אפוטרופוס הוא בקרב אוכלוסיית הקשישים. פעמים רבות הופך אדם קשיש בתוך תקופה קצרה מאדם מתפקד לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.  

בשונה ממצבים שבהם אדם נמצא בלתי כשיר לקבלת החלטות וביצוע פעולות משפטיות מחמת ליקוי נפשי או שכלי ואשר בהם ממונה לו אפוטרופוס על ידי בית המשפט לצד התמודדות עם אפשרות של התנגדות למינוי אפוטרופוס, מאפשר ייפוי כוח מתמשך לאדם המצוי בצלילות לקבוע מבעוד מועד את זהות האדם שיקבל את ההחלטות עבורו במקרה של אובדן הצלילות. 

כמה עולה למנות אפוטרופוס?

התשובה לכך אינה סכום / עלות אחידה. 

מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי הדורש פניה לבית המשפט לענייני משפחה לשם קבלת הכרעה שיפוטית. עלות שכר הטרחה היא נגזרת של מורכבות ההליך. (האם מדובר במינוי של אדם יחיד/רבים, האם צפויה התנגדות להליך מצד קרובי משפחה? האם יש הסכמה כוללת של בני המשפחה למינוי האפוטרופוס? האם מדובר במינוי קבוע? זמני? האם מדובר באפוטרופוס לגוף או לרכוש או לשניהם? 

 

אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ איתנו משפטית על תהליך מינוי אפוטרופוס ועל מנת לקבל הצעת מחיר לליווי משפטי למינוי אפוטרופוס/ים בהתאם לצרכיכם. 

יעוץ משפטי מדויק וספציפי בעניינים הקשורים באפוטרופסות

סיכומו של דבר

אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך רק באמצעות עורך דין משפחה מנוסה

הליכים כגון מינוי אפוטרופוס לקטין, מינוי אפוטרופוס להורה או קרוב משפחה שנפגמה כשירותו ומנגד התנגדות למינוי אפוטרופוס, הם הליכים הדורשים היכרות מעמיקה עם מערכת הדינים הרלוונטית. במשרדינו – מור ושות’, חברת עורכי דין, ניתן שירות משפטי מקצועי לטיפול בעניינים הקשורים באפוטרופסות. אנו ממליצים מאוד להתייעץ בעורך דין מומחה לענייני משפחה וגירושין על מנת לקבל את ההחלטה הנכונה עבורך. 

מחלקת דיני משפחה בחברת עורכי דין מור ושות’, היא מחלקה עתירת ניסיון משפטי. אנו מטפלים בתיקי משפחה ואפוטרופסות מורכבים ועוסקים בייצוג וליטיגציה בבתי משפט על בסיס יום-יומי. 

מאחורינו ניסיון בטיפול משפטי בענייני אפוטרופסות, אנחנו מתחייבים לעשות את המירב ולהעמיד לרשות לקוחותינו את ניסיוננו העשיר בתחום, תוך שמירה והקפדה בכל העניינים הקשורים בהליך המשפטי ודאגה לאינטרסים של החסוי.

לייעוץ משפטי (ללא התחייבות) בעניינים הקשורים בהליכי אפורופסות, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בטלפון 02-595-3322 או בוואטסאפ במספר: 050-811-6181.

קבעו פגישת יעוץ

office@MorLawOffice.com